BẢN PHÂN CÔNG

CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

-   Mã số: MT PID  - 01

-   Lần soát xét: 01

-   Soát xét ngày 18 tháng 04 năm 2008

 

Điều 1. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Ông Phạm Văn Dũng - Tổng giám đốc:

1-    Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chung quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần hiện hành.

2-    Chỉ đạo toàn diện công tác đầu tư phát triển; Công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động tài chính của Công ty.

3-    Quyết định tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền về quản lý hoạt động hàng ngày của Công ty, hoặc những nội dung theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

4-    Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương hoặc thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

5-    Quyết định tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động trong Công ty.

6-   Trực tiếp chỉ đạo phòng Tài chính Kế toán và Phòng Hành chính Nhân sự của Công ty.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ đối với Ông Ngô Đức Trung - Phó Tổng giám đốc - Phụ trách Đầu tư Xây dựng:

-    Thay mặt Tổng giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty khi Tổng giám đốc đi vắng hoặc khi được ủy quyền của Tổng giám đốc.

-    Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân công sau đây:

1-   Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hồ sơ hoàn công công trình (ngoại trừ vốn đầu tư và kiểm toán vốn đầu tư xây dựng).

2-   Chủ trì hoặc phối hợp (tùy theo quy định) công tác thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ TKKT, hồ sơ TKBVTC.

3-   Chủ trì công tác đền bù giải phóng mặt bằng công trình.

4-   Chủ trì đàm phán các Hợp đồng kinh tế, thuộc phần xây dựng công trình trong quản lý đầu tư dự án.

5-   Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật trong Công ty.

6-   Trực tiếp chỉ đạo phòng Đầu tư.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc - Phụ trách sản xuất kinh doanh của Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou (sau đây gọi tắt là Nhà máy Điện):

     Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty về nhiệm vụ được phân công sau đây:

1-   Công tác kinh doanh mua, bán điện năng của Nhà máy Điện.

2-   Trực tiếp chỉ đạo Nhà máy Điện: Công tác quản lý kỹ thuật vận hành, kế hoạch vận hành; Kế hoạch và công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và các hạng mục của công trình; Công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Nhà máy Điện.

3-    Chỉ đạo xây dựng các quy trình, quy phạm, các định mức kinh kế - kỹ thuật, thẩm định các hồ sơ kinh tế - kỹ thuật trong quản lý vận hành, sửa chữa của Nhà máy Điện.

4-   Chủ trì đàm phán các Hợp đồng kinh tế thuộc phần thiết bị công nghệ trong đầu tư các dự án mới của Công ty.

5-   Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ đối với Ông Lê Quang Đạo -  Kế toán trưởng:

-    Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đã được Nhà nước Quy định tại Pháp lệnh Kế toán trưởng. Tham gia hoạt động trong Ban Tổng giám đốc để bàn biện pháp điều hành các hoạt động của Công ty trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán một cách có hiệu quả nhất, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành.

-    Có nhiệm vụ tham mưu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng giám đốc Công ty về các lĩnh vực sau:

1-   Công tác hạch toán kế toán, thanh toán, quyết toán và kiểm toán các chi phí đầu tư, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động, chế độ chính sách cho CB CNV theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

2-   Các khoản trích nộp ngân sách, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật định; Thanh toán và thu hồi đúng, kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

3-   Hạch toán, phân chia lợi nhuận, cổ tức, các quỹ của Công ty theo quy định. Thông tin thị trường chứng khoán khi Công ty niêm yết Cổ phiếu trên thị trường.

4-   Chịu trách nhiệm cùng Tổng giám đốc quản lý sử dụng các nguồn vốn của Công ty hợp lý, có hiệu quả, đúng mục đích, đúng Pháp luật. Tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ, các Quyết định và Thông tư của Bộ, Ngành và các Quy chế quản lý của Công ty, liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Kế toán đối với mọi hoạt động của Công ty.

5-   Trực tiếp làm Phó chủ tịch Hội đồng thanh xử lý tài sản, Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ của Công ty. Tham gia một số Hội đồng hoặc Tổ công tác theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 5. Các quy định khác:

1-   Các nội dung không quy định trong bản phân công này được thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần hiện hành.

2-   Nguyên tắc làm việc, quản lý điều hành, phân cấp quản lý của Ban Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3-   Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình được phân công, chỉ đạo điều hành các phòng chức năng hoàn thành nhiệm vụ công tác theo phân cấp.

4-   Bản phân công này có hiệu lực kể từ ngày được Tổng giám đốc Công ty ký ban hành. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng, Phó các phòng chức năng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo quy định về phân cấp quản lý. Trong quá trình thực hiện, bản phân công này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Việc sửa đổi bổ sung do Tổng giám đốc Công ty quyết định.

Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou hoàn thành
Tổng thể phối cảnh Nhà máy Thủy điện
Bắt tay xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84-058) 3878092         Fax: (84-058) 3878093

Email: mientrungpid@gmail.com