CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA PHÒNG
HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

       Phòng Hành chính Nhân sự được thành lập trên cơ sở phòng Nhân sự và Văn phòng Công ty, phòng có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1.     Chức năng:

a.     Thừa hành để thực hiện công tác Quản trị hành chính; Quản trị nhân sự;  Thanh tra, bảo vệ pháp chế; Thi đua, tuyên truyền.

b.     Là chiếc cầu nối công tác từ Ban lãnh đạo xuống các phòng và ngược lại, làm trung tâm thông tin giữa các phòng; Truyền tin, truyền mệnh lệnh của Lãnh đạo đến nơi cần thiết một cách kịp thời, chính xác.

c.      Quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm (kể cả các tài sản thuê ngoài của Công ty) theo phân cấp.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn:

a.     Thực hiện công tác quản trị Nhân sự trong toàn Công ty:

-       Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mô hình quản lý, phương án tổ chức của Công ty phù hợp trong từng thời kỳ.

-       Tiếp nhận, quản lý toàn bộ hồ sơ người lao động để cung cấp thông tin, tham mưu cho Tổng Giám đốc sử dụng, bố trí lao động, đánh giá, sử dụng lao động và các chế độ chính sách cho người lao động trong Công ty.

-       Thực hiện: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Kế hoạch tuyển dụng; Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, công việc..v.v.

-       Làm đầu mối làm việc để Công ty phối hợp với các Cơ quan bảo vệ Pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp lao động.

b.     Thực hiện công tác quản trị Hành chính trong Công ty:

-       Công tác văn thư, lưu trữ, ấn loát, thông tin liên lạc, đời sống, lễ tân, phục vụ hội họp, hội nghị, trật tự trị an, an toàn phòng cháy và chữa cháy. Thư ký các cuộc họp trong nội bộ Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì.

-       Quản lý Tài sản, phương tiện đi lại trong toàn Công ty theo phân cấp.

-       Tiếp khách, báo chí, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, các đơn vị có quan hệ giao dịch đến làm việc với Công ty.

-       Theo dõi việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty, làm đầu mối tổng hợp các ý kiến giúp lãnh đạo Công ty bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế.

-       Thực hiện thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề và các giấy phép hoạt động khác cho Công ty và đơn vị trực thuộc.

        Hướng dẫn, theo dõi công tác thi đua, tuyên truyền trong Công ty.

c.      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và HĐQT Công ty giao.

Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou hoàn thành
Tổng thể phối cảnh Nhà máy Thủy điện
Bắt tay xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84-058) 3878092         Fax: (84-058) 3878093

Email: mientrungpid@gmail.com